KENDO – co to jest ? – IAIDO

 

“Kendo”                                                                                                               “Iaido”

Panel 1

Fudoshinkan Dojo

Fudoshinkan_Dojo_photos_corridor_to_Dojo_web
Fudoshinkan_Dojo_photos_changing_room01_web
Fudoshinkan_Dojo_photos_Kamiza_view_mood_light02_web
Fudoshinkan_Dojo_photos_Kamiza_view_mood_light_web
Fudoshinkan_Dojo_photos_Kamiza_view_practise_light_web
Fudoshinkan_Dojo_photos_Kamiza_view_practise_light02_web
Fudoshinkan_Dojo_photos_corridor_to_Dojo02_web
Fudoshinkan_Dojo_photos_Kamiza_web
Fudoshinkan_Dojo_photos_outside_view_mood_light_web
Fudoshinkan_Dojo_photos_outside_view_practise_light_web
Fudoshinkan_Dojo_photos_Shimoza_view_practise_light_web
Fudoshinkan_Dojo_photos_Shimoza_view_mood_light_web
Fudoshinkan_Dojo_photos_corridor_web
Fudoshinkan_Dojo_photos_HitoSan_dummy_web
Fudoshinkan_Dojo_photos_changing_room02_web
Fudoshinkan_Dojo_photo_orchid_web
Panel 2
Panel 3

KIEDY & GDZIE

 

 

 

 

 “itsu”                                                                                               “doko”